Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Афон. Обитель Богородицы. Документальный фильм / Athos. Skete of Bogorodica. Documentary film


Афон. Обитель Богородицы. Документальный фильм
Режиссер: Элла Тухарели
Автор филъма: Аркадий Мамонтов
Шеф-Редактор: Людмила Романенко, 
Продюсер: Владимир Соловьев
2016

Director: Ella Tukhareli
Filma author: Arkady Mamontov
Chief Editor: Lyudmila Romanenko,
Producer: Vladimir Solovyov

В фильме рассказывается о величайших святынях Афона, его старцах, тысячелетней связи с Россией, об истории русского Свято-Пантелеймонова монастыря и его скитах, а также о том, как по молитвам святых отцов совершались и совершаются настоящие чудеса на протяжении веков.

The film tells about the greatest shrines of Athos, its elders, a thousand-year connection with Russia, the history of the Russian St. Panteleimon Monastery and its hermitages, as well as how real miracles were performed and performed by the prayers of the holy fathers over the centuries.

Η ταινία αναφέρεται στα μεγαλύτερα σκηνώματα του Αγίου Όρους, στους Γέροντες, στα χίλια χρόνια σχέσεων του Αγίου Όρους με τη Ρωσία, στην ιστορία της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος και στα κειμήλια της. Αναφέρεται επίσης και στα πραγματικά θαύματα που επιτελούνται με τις προσευχές των πατέρων κατά τη διάρκεια των αιώνων.