Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

11. Sveta Gora - nebeski grad: Hiljadu godina kasnije / 11. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Χίλια χρόνια μετά


Jedanaesta, poslednja epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori o iskušenjima koja je "monaška republika" prošla u 20. veku, obnovi monaštva koju su sproveli njeni istaknuti duhovnici (starac Josif, starac Jefrem, starac Emilijan i drugi), te pravnom i kanonskom ustrojstvu Svete Gore i njenoj perspektivi u savremenom svetu.

Το ενδέκατο τελευταίο επεισόδιο της σειράς μελετά τους πειρασμούς που υπέστη η «μοναστική δημοκρατία» τον 20ό αιώνα. Αναφέρεται στην αποκατάσταση του κοινοβιακού μοναχισμού από διακεκριμένους γέροντες, όπως τον γέροντα Ιωσήφ, τον γέροντα Εφραίμ, τον γέροντα Αιμιλιανό κ.ά. Τέλος ασχολείται με το νομικό και κανονικό καθεστώς του Αγίου Όρους και την προοπτική του στον σύγχρονο κόσμο.

10. Sveta Gora - nebeski grad: Novo srednjovekovlje / 10. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Ο νέος Μεσαίωνας


Deseta epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori o uticaju atonskog duhovnog nasleđa na modernu (srpsku) kulturu i književnost.

Το δέκατο επεισόδιο της σειράς αναφέρεται στον αντίκτυπο της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους στον σύγχρονο σερβικό πολιτισμό και λογοτεχνία.

9. Sveta Gora - nebeski grad: Stara srpska knjiga / 9. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Παλαιά σερβικά βιβλία


Deveta epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori o uticaju "monaške republike" na nastanak i razvoj srpske književnosti u srednjem veku.

Το ένατο επεισόδιο της σειράς αναφέρεται στην επιρροή της «μοναστικής δημοκρατίας» στην εμφάνιση και ανάπτυξη της σερβικής λογοτεχνίας κατά τον Μεσαίωνα.

8. Sveta Gora - nebeski grad: Riznica / 8. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Οι θησαυροί


Od samih početaka svog zvaničnog života, Sveta Gora je mesto nastanka brojnih umetničkih ostvarenja: na polju arhitekture, freskoslikarstva, ikonopisa, mozaika, vizantijskog pojanja, itd. Osma epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad upravo je posvećena tom segmentu svetogorske baštine, to jest bogatom umetničkom nasleđu "monaške republike".

Από την αρχή της επίσημης ζωής του, το Άγιον Όρος υπήρξε τόπος πολυάριθμων καλλιτεχνικών έργων: στον τομέα της αρχιτεκτονικής, της τοιχογραφίας, της εικονογραφίας, του ψηφιδωτού, της βυζαντινής ψαλτικής κλπ. Το όγδοο επεισόδιο της σειράς αφιερώνεται σε αυτό το τμήμα της κληρονομιάς του Αγίου Όρους, δηλαδή στην πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά της «μοναστικής δημοκρατίας».

7. Svete Gora - nebeski grad: Život kao podvig / 7. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Η ζωή ως άσκηση


Sedma epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori o ishodištima, osobenostima i suštini hrišćanskog podviga ili askeze.

Το έβδομο επεισόδιο της σειράς αναφέρεται στην προέλευση, τις ιδιαιτερότητες και την ουσία του χριστιανικού αγώνα ή της άσκησης.

6. Sveta Gora - nebeski grad: Tajna molitve / 6. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Η μυστική προσευχή
5. Sveta Gora - nebeski grad: Mračni novi vek / 5. Άγιον Όρος - Ουράνια πόλη. Ο σκοτεινός νέος αιώνας


Peta epizoda dokumentarnog serijala Sveta Gora: nebeski grad govori o padu "monaške republike" pod upravu Otomanskog carstva.

Το πέμπτο επεισόδιο της σειράς αναφέρεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας.