Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Zirojević Igor priest (Athens), Unknown Easter Verses from the Hilandar Manuscript 307 / Зиројевић Игор отец, Непознате пасхалне стихире из хиландарског рукописа 307


Zirojević Igor priest (Athens), 
Unknown Easter Verses from the Hilandar Manuscript 307 
Lecture at the International Symposium Niš and Byzantium 20 (3rd-5th June 2021)

Зиројевић Игор отец, 
Непознате пасхалне стихире из хиландарског рукописа 307
Предавање на међународном симпозијуму Ниш и Византија 20 (3.-5. Јуни 2021)