Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Афон. Русское наследие / Athos. Russian heritage / Άθως, η Ρωσική Κληρονομιά


"Афон. Русское наследие".
Фильм Сергея Холошевского

"Афон. Русское наследие". Фильм Сергея ХолошевскогоУникальный документальный фильм Сергея Холошевского "Афон. Русское наследие", авторам которого удалось почти невозможное - побывать там, где не бывала еще ни одна съемочная группа в мире. Создатели ленты получили благословение на работу в крупнейших монастырях единственной в мире монашеской республики, многочисленных скитах и кельях. Им довелось увидеть богослужения, послушания, трапезы и повседневную жизнь монахов. Эти съемки поистине уникальны!

"Athos. Russian heritage." Sergei Kholoshevsky’s film A unique documentary film by Sergei Kholoshevsky “Athos. Russian Heritage”, the authors of which managed the almost impossible - to go where no film crew has ever been in the world. The creators of the tape received a blessing to work in the largest monasteries of the world's only monastic republic, numerous monasteries and cells. They had a chance to see the services, obedience, meals and everyday life of the monks. These shots are truly unique!

"Άθως, η Ρωσική Κληρονομιά." Η ταινία του Σεργκέι Χολοσέβσκι

Ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ του Σεργκέι Κολοσέβσκι "Άθως. Ρωσική Κληρονομιά ", οι συγγραφείς του οποίου κατάφεραν το σχεδόν αδύνατο - να πάνε εκεί όπου καμία κινηματογραφική ομάδα δεν μπόρεσε να προσεγγίσει. Οι δημιουργοί της ταινίας έλαβαν ευλογία να δουλέψουν στα μεγαλύτερα μοναστήρια της μοναδικής μοναστικής δημοκρατίας του κόσμου, σε πολυάριθμα μοναστήρια και κελιά. Είχαν την ευκαιρία να δουν τις ακολουθίες, τα διακονήματα, τα γεύματα και την καθημερινότητα των μοναχών. Αυτά τα πλάνα είναι πραγματικά μοναδικά!